Kalendarium

19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Podczas zarządzonej przez Heinricha Himmlera ostatecznej likwidacji getta żydowskie formacje podziemne (Żydowska Organizacja Bojowa oraz Żydowski Związek Wojskowy) wystąpiły zbrojnie przeciwko Niemcom.

Symboliczną datą upadku powstania jest 16 maja – dzień, w którym została wysadzona Wielka Synagoga na Tłomackiem. Powstanie w getcie warszawskim było pierwszym miejskim wystąpieniem zbrojnym w okupowanej Europie.

Więcej informacji:

   
   

S. Korboński, Polacy, Żydzi i holocaust, tłum. G. Waluga, Warszawa 2011
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006

 

 
 
19 kwietnia 1950 roku władze komunistyczne powołały Urząd do spraw Wyznań, będący częścią aparatu kontroli i represji państwa wobec Kościołów i związków wyznaniowych. Działał on w ścisłej współpracy z ministerstwami: finansów, oświaty i budownictwa, a także ze Służbą Bezpieczeństwa. Pierwszym szefem UdsW był Antoni Bida. Urząd został zlikwidowany po wyborach czerwcowych 23 listopada 1989 roku.

Więcej informacji:

isap.sejm.gov.pl
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004
W obronie Ojczyzny i Kościoła. Komunistyczna bezpieka wobec biskupów polskich, red. ks. J. Marecki, F. Musiał, Kraków 2008.
Operacja: zniszczyć Kościół, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007
Kościół katolicki w czasach komunistycznej dyktatury. Między bohaterstwem a agenturą. Studia i materiały, red. R. Terlecki, ks. J. Szczepaniak, Kraków 2007

 

  • Fotografie z „Raportu" Jürgena Stroopa

Liczba wejść: 49716, od Data publikacji 14.04.2019