Kalendarium

13 czerwca 1946 roku wydany został dekret o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa, tzw. mały kodeks karny. Służył on komunistycznym władzom Polski Ludowej do walki z przeciwnikami politycznymi nowego ustroju.

Przepisy małego kodeksu były bardzo surowe – przewidywały karę śmierci w 23 wypadkach.

Więcej informacji:

Akt oskarżenia Witolda Pileckiego na podstawie zapisów małego kodeksu karnego – Dekretu z dnia 13 czerwca 1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy państwa:

Dz.U. 1946 nr 30 poz. 192 (isap.sejm.gov.pl)

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011
„Zwyczajny” resort. Studia o aparacie bezpieczeństwa 1944–1956, red. K. Krajewski, T. Łabuszewski, Warszawa 2005
G. Jakubowski, Sądownictwo powszechne w Polsce w latach 1944–1950, Warszawa 2002
Przestępstwa sędziów i prokuratorów w Polsce 1944–1956, Warszawa 2000

 

 

13 czerwca 1930 roku urodził się Ryszard Kukliński, pułkownik ludowego Wojska Polskiego, najsłynniejszy agent CIA w Sztabie Generalnym WP. Przekazał na Zachód tajne dokumenty dotyczące Układu Warszawskiego i planów wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. W maju 1984 roku Sąd Wojskowy w Warszawie skazał go zaocznie - Kukliński przebywał wówczas w nieznanym miejscu na terenie USA - na karę śmierci. Wyrok uchylono w 1995 roku. Ryszardowi Kuklińskiemu przywrócono stopień pułkownika. W 2016 roku został pośmiertnie awansowany na generała brygady.

Więcej informacji:

   
   
   

Liczba wejść: 44400, od Data publikacji 08.06.2019