Kalendarium

18 marca 1943 roku Kierownictwo Walki Cywilnej ogłosiło, że szantażowanie Żydów i ukrywających ich Polaków będzie karane z całą surowością prawa.

Wyroki w tej sprawie orzekały tajne sądy podziemne, a wykonywały je oddziały bojowe Kedywu.

Więcej informacji:


Teki Edukacyjne IPN, Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej, Warszawa 2005
S. Korboński, Polacy, Żydzi i holocaust, tłum. G. Waluga, Warszawa 2011
Zagłada Żydów na polskich terenach wcielonych do Rzeszy, red. A. Namysło, Warszawa 2008
Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004
Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939–1945. Studia i materiały, red. A. Żbikowski, Warszawa 2006
 

 

18 marca 1954 roku Józef Cyrankiewicz po raz drugi został premierem PRL. Był on najdłużej (21 lat) piastującym ten urząd politykiem. Był współodpowiedzialny za krwawe stłumienie protestów robotniczych w 1956 roku w Poznaniu i w 1970 roku na Wybrzeżu.

Więcej informacji:

Władza w PRL. Ludzie i mechanizmy, red. K. Rokicki i R. Spałek, Warszawa 2011

 

 

18 marca 1965 roku Jacek Kuroń i Karol Modzelewski przekazali do Komitetów Uczelnianych PZPR i Związku Młodzieży Socjalistycznej Uniwersytetu Warszawskiego „List otwarty do członków partii”, w którym skrytykowali partyjną biurokrację i politykę PZPR. Dzień później zostali aresztowani, a następnie postawieni przed sądem i skazani na kary więzienia (3 i 3,5 roku).

Więcej informacji:

Liczba wejść: 44588, od Data publikacji 13.03.2019