Kalendarium

Międzynarodowa konferencja naukowa „Narody okupowanej Europy wobec Zagłady Żydów” - Warszawa, 6-8 grudnia 2017 r.

Biuro Badań Historycznych IPN zaprasza na międzynarodową konferencję naukową.

 

Międzynarodowa konferencja naukowa „Narody okupowanej Europy wobec Zagłady Żydów”

6-8 grudnia 2017 r.,

Warszawa, Przystanek Historia - Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki

 

Ideą konferencji jest prezentacja najnowszych wyników badań na temat stosunku rządów i społeczeństw krajów okupowanych przez III Rzeszę w latach II wojny światowej wobec ich żydowskich mieszkańców. Poruszona zostanie również kwestia postaw narodów z krajów kolaborujących z III Rzeszą wobec antyżydowskiej polityki ich rządów oraz stanowisko państw neutralnych wobec losu społeczności żydowskiej i żydowskich uchodźców. W wystąpieniach pokazane zostaną różne uwarunkowania (prawne, ekonomiczne, historyczne) wpływające na zachowania wobec wyłączonej spod prawa, skazanej na zagładę społeczności ukazujące szeroki wachlarz postaw: od pomocy ofiarom po współpracę z okupantem w realizacji antyżydowskiej polityki.

W konferencji wezmą udział badacze reprezentujący europejskie, amerykańskie i izraelskie ośrodki badawcze zajmujące się tematyką losu społeczności żydowskiej w latach II wojny światowej.

Obrady prowadzone będą w języku polskim i angielskim z symultanicznym tłumaczeniem.

Konferencja odbywa się w ramach obchodów 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota”.

 

PROGRAM

6 grudnia 2017, środa

 

15.00 otwarcie konferencji

15.20-16.00 wykład wprowadzający

Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, Uniwersytet Warszawski ) Rada Pomocy Żydom Żegota

 

  • SESJA I Polska pod okupacją niemiecką

Prowadzenie: Elżbieta Rączy (Instytut Pamięci Narodowej)

16.00-16.20 Grzegorz  Berendt (Muzeum II Wojny Światowej, Uniwersytet Gdański) Stosunki polsko-żydowskie podczas II wojny światowej w polskiej historiografii

16.20-16.40 Marcin Urynowicz (Instytut Pamięci Narodowej) Relacje polsko-żydowskie w Generalnym Gubernatorstwie- europejski kontekst porównawczy

16.40-17.00 Adam Sitarek (Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Łódzki) Relacje polsko-żydowskie na polskich ziemiach wcielonych do Rzeszy – zarys problemu

17.00-17.30 dyskusja

 

7 grudnia 2017, czwartek

 

9.30-10.10 wykład wprowadzający

Antony Polonsky (Brandeis University), The Nations of Occupied Europe Facing the Holocaust

 

  • SESJA II Państwa Osi I

Prowadzenie: Marcin Przegiętka (Instytut Pamięci Narodowej)

10.10-10.30 NIEMCY Robert Parzer (Giessen University, Tiergartenstrasse 4 Association), Denial and Knowledge - Reactions to Holocaust and Euthanasia Compared/ Zaprzeczenie i wiedza – Reakcje na Eutanazję i Holokaust, perspektywa porównawcza

10.30-10.50 WŁOCHY Michele Sarfatti (Foundation Jewish Contemporary Documentation Center, Milan) The Anti-Semitic Persecution in Italy under Fascism and Nazism/ Antysemickie prześladowania we Włoszech w okresie faszyzmu i nazizmu

10.50-11.10 WĘGRY László Karsai (University of Szeged) Hungarian Jews under Nazi Occupation, 1944-1945/ Węgierscy Żydzi w okresie niemieckiej okupacji w latach 1944-1945

11.10-11.40 dyskusja

11.40-11.50 przerwa kawowa

 

  • SESJA III: Państwa Osi II

Prowadzenie: Marcin Przegiętka (Instytut Pamięci Narodowej)

11.50-12.10 RUMUNIA: Adrian Cioflâncă (National Council for the Study of the Securitate Archives, Romania) Romanians and Germans in the Holocaust. Cooperation, Competition and Mutual Radicalisation/ Rumuni i Niemcy w czasie Holokaustu. Współpraca, rywalizacja i wzajemna radykalizacja

12.10-12.30 SŁOWACJA: Barbora Jakobyová (Slovak Academy of Sciences) Jewish Community in Dolný Kubín: A Study on the Attitudes of Slovak Government and Majority Population Towards Jews on a Local Level/ Społeczność żydowska w Dolnym Kubinie: Badania nad postaw słowackiego rządu i większości społeczeństwa wobec Żydów na przykładzie lokalnym

12.30-12.50 CZECHY: Jan Láníček (Uuniversity of New South Wales, Australia) Far from Auschwitz? Czech Society and the Holocaust/ Daleko od Auschwitz? Czeskie społeczeństwo a Holokaust

12.50-13.20 dyskusja

13.20-13.30  przerwa kawowa

 

  • SESJA IV Kraje bałtyckie pod okupacją

Prowadzenie: Martyna Rejak-Grądzka (Instytut Pamięci Narodowej)

13.30-13.50 LITWA Arũnas Bubnys (The Genocide and Resistance Research Centre of Lithuania) Interethnic Relations in Vilnius during the German Occupation of 1941-1944/ Stosunki międzyetniczne w Wilnie podczas okupacji niemieckiej 1941-1944

13.50-14.10 ESTONIA Anton Weis-Wendt (Center for the Study of the Holocaust and Religious Minorities, Oslo) Murder Without Hatred: Explaining Estonian Collaboration in the Holocaust/ Morderstwo bez nienawiści: Wyjaśnienie estońskiej współpracy ze sprawcami Holokaustu

14.10-14.30 FINLANDIA Antero Holmila (University of Jyväskylä ) Between occupation and collaboration: Finland on the Margins of the Holocaust/ Między okupacją a kolaboracją: Finlandia na marginesie Holokaustu

14.30-15.00  dyskusja

15.00-16.00  przerwa obiadowa

 

  • SESJA V: Kraje Europy Zachodniej pod okupacją

Prowadzenie: Marcin Urynowicz (Instytut Pamięci Narodowej)

16.00-16.20 DANIA Sofie Lene Bak (University of Copenhagen) Collaboration as Rescue: The Case of Denmark. An Investigation into the Preconditions of the Rescue of the Danish Jews/ Kolaboracja jako ratunek: Przypadek Danii. Badanie warunków ratowania duńskich Żydów

16.20-16.40 HOLANDIA Pim Griffioen (University of Konstanz) The German Persecution of the Jews in the Netherlands and Dutch Responses/Niemieckie prześladowania Żydów w Holandii i postawy Holendrów

16.40-17.00 BELGIA Nico Wouters (Centre for War and Society, Belgian State Archives, Brussels) Docile Belgium? Critical Reflections on the Belgian Case/ Potulna Belgia? Krytyczne refleksje na temat Belgii

17.00-17.20 FRANCJA Limore Yagil (Sorbonne University) Obey and Disobey. Orders  and Rescue of Jews under German Occupation in France/ Posłuszni i nieposłuszni. Prawodawstwo a ratowanie Żydów pod okupacją niemiecką we Francji

17.20-17.50 dyskusja

17.50-18.30  otwarcie wystawy Rada Pomocy Żydom “Żegota” przygotowanej przez Instytut Pamięci Narodowej

 

8 grudnia 2017, piątek

 

  • SESJA VI Kraje Europy Wschodniej pod okupacją niemiecką

Prowadzenie: Grzegorz Berendt (Muzeum II Wojny Światowej, Uniwersytet Gdański)

9.00-9.20 BIAŁORUŚ Leon Rein (Yad Vashem) Between Collaboration and Rescue: Belarusian Society Facing the Holocaust/Między współpracą a ratowaniem: białoruskie społeczeństwo wobec Holokaustu

9.20-9.40 ZSRS Bogdan Musiał (Instytut Pamięci Narodowej) Soviet Partisans in Belarus Against the Holocaust/ Sowieccy partyzanci na Białorusi wobec Holokaustu

9.40-10.00 URAINA Igor Shchupak (“Tkuma” Ukrainian Institute for Holocaust Studies), Who and Why Saved the Jews During the Holocaust: Defining of the Problem/ Kto i dlaczego ratował Żydów podczas Holocaustu: zdefiniowanie  problemu

10.00-10.20 MOŁDAWIA Natalia Sineaeva (Stowarzyszenie Nigdy Więcej) Aspects of the Holocaust Narrative in the Context of Moldovan Identity/ Aspekty narracji o Holokauście w kontekście mołdawskiej tożsamości

10.20-10.50 dyskusja

10.50-11.00 przerwa kawowa

 

  • SESJA VII Bałkany pod okupacją

Prowadzenie: Adam Sitarek (Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Łódzki)

11.00-11.20 CHORWACJA Mihal Brandl (University of Zagreb) Croatia and the Holocaust: the Attitude of State Institutions and the Croatian Society Towards Jews/ Chorwacja i Holokaust: Stosunek instytucji państwowych i społeczeństwa chorwackiego do Żydów

11.20-11.40 SŁOWENIA Oto Luthar (RC SAZU - Institute for Culture and Memory Studies, Ljubljana) Antisemitism, Holocaust and Holocaust Denial in Slovenia/ Antysemityzm, Holokaust i negacjonizm w Słowenii 

11.40-12.00 GRECJA Paul Isaac Hagouel (frm University of California, Berkeley - Member Greek Delegation to IHRA), Framework and Historical Context of Jewish Greeks and Jews in Occupied Greece: Indicative localities Thessaloniki, Athens, Corfu, Xanthi & Zakynthos/ Ramy i kontekst historyczny funkcjonowania żydowskich Greków i greckich Żydów w okupowanej Grecji. Wybrane miejsca: Saloniki, Ateny, Korfu, Ksanti i wyspa Zakinthos

12.00-12.30 dyskusja

12.30-12.40 przerwa kawowa

 

  • SESJA VIII Kraje neutralne

Prowadzenie: Aleksandra Namysło (Instytut Pamięci Narodowej)

12.40-13.00 HISZPANIA Bernd Rother (The Federal Chancellor Willy Brandt Foundation, Berlin) Reluctant Savior Spain - Typical for all Neutral Countries?/ Niechętna ratowaniu Hiszpania  – postawa typowa dla wszystkich krajów neutralnych?

13.00-13.20 PORTLUGALIA Cláudia Ninhos (Nova University of Lisbon) Portugal, an "Open" Country" to All Warring Nations"? Salazar, the Second World War and the "Final Solution"/ Portugalia, kraj „otwarty” dla wszystkich walczących narodów? Salazar, druga wojna światowa i „ostateczne rozwiązanie”

13.20-13.40 dyskusja

  • 13.40-15.00 PANEL PODSUMOWUJĄCY KONFERENCJĘ

Prowadzenie: Adam Sitarek (Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Łódzki)

Uczestnicy: Antony Polonsky (Brandles University), Andrzej Żbikowski (Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, Uniwersytet Warszawski), Bogdan Musiał (Instytut Pamięci Narodowej), Grzegorz Berendt (Muzeum II Wojny Światowej, Uniwersytet Gdański)

 

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 3687, od Data publikacji 04.12.2017