Nawigacja

Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie

WOJTOWICZ Alojzy

WOJTOWICZ Alojzy, urodzony 8 października 1895 r. w Gródku Podolskim, pow. Kamieniec. Syn Wincentego i Teresy z d. Kroczek. Ukończył Szkołę Handlową W. G. Podgórskiego w Kamieńcu Podolskim. Podjął studia w Instytucie Handlowym w Kijowie. 15 maja 1916 r. został powołany do armii rosyjskiej. 5 lutego 1917 r. wysłano go do 2. batalionu studenckiego w Carycynie. 9 marca 1917 r. przeniesiono go do szkoły chorążych w Odessie. 9 lipca 1917 r. mianowano go chorążym. Służył kolejno w 13. i 292. zapasowym pułku piechoty oraz 3. ryskim pułku straży granicznej. W 1918 r. przeniesiono go do rezerwy. W październiku 1918 r. powrócił na studia do Kijowa. 10 września 1919 r. wstąpił do Wojska Polskiego.. Był adiutantem Inspektora Dowództwa Etapowego. Mianowano go podporucznikiem. Dowodził kompanią w II batalionie etapowym. Wykładał w szkole oficerskiej. Dowodził plutonem w walkach z bolszewikami nad Berezyną. Został awansowany do stopnia porucznika i zdemobilizowany. Miał przydział mobilizacyjny do 81. pułku piechoty w Grodnie. W 1920 r. przeniesiono go do 35. pułku piechoty w Brześciu nad Bugiem. W maju 1921 r. podjął studia na IV semestrze Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie.. Ukończył je. Pracował jako nauczyciel, później był dyrektorem Liceum Handlowego Zgromadzenia Kupców w Warszawie. Mieszkał przy ul. Koszykowej 9, później Wileńskiej 27. Kuratorium Szkolne Warszawskie powołało go wiosna 1939 r. na stanowisko przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej Maturalnej. Po 17 września 1939 r. dostał się do sowieckiej niewoli. Osadzono go w obozie w Kozielsku. Jego nazwisko znalazło się na liście wywozowej 015/1.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD katyńskim lesie w kwietniu 1940 r. W czasie ekshumacji wiosną 1943 r. jego zwłoki oznaczono numerem 3477.
Był żonaty. Miał dziecko.

Inwentarz dokumentów katyńskich przechowywanych w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Kraków 2002, s. 59-60;

 

XXX. Por. rez. Alojzy WOJTOWICZ (ur. 1895) (AM 3477)
 
Znaleziono – AM: Offiz.-Ausweis, Dienstschreiben, 1 Quittung (legitymacja oficerska, pismo służbowe, 1 kwit); GK: legitymacja sobista MSWojsk., pismo służbowe Kuratora Okr. Szk. Warszawy
 
1. Tymczasowa legitymacja oficerska
 
Kartonowa legitymacja oficerska
(10,5 x 7,4, 4 s., akc. 4/1)
 
[s. 2] Tymczasowa/ legitymacja oficerska / Nr 3 / odcisk palca / Podpis właściciela legitymacji / A Wojtowicz
[s. 3] Nazwisko Wojtowicz / Imiona Alojzy / Stopień porucznik / został powołany z rezerwy (posp. rusz., stanu spoczynku) do służby w policji. / Przydział służbowy / Stanowisko Komenda Główna Komi[...] / Warszawa dnia [...] / [podpis nieczytelny]
 
Przy legitymacji sklejona karteczka (fragment potwierdzenia wezwania mobilizacyjnego (?) (4 x 4,5 cm, prawostronnie oderwana):
[s. 1] Przybył (a) [...] / dn. 16 [...]ca / w domu Nr 1 [...] / Kom. P[...] / Podpis urzędnika / [...] m-ca [...]
[s. 2] [...]owania / miejscowość / [fragment nieczytelnego podpisu]
 
2. Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego
 
Pismo Kuratora Okręgu Szkolnego Warszawskiego W. Ambroziewicza powołujące Alojzego Wojtowicza na Przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
(28,5 x 20,5 cm, 2 s., akc. 4/4)
 
[s. 1] Kuratorium / Okręgu Szkolnego / Warszawskiego / w Warszawie / Dnia 24 maja 1939 r. / Nr III-13063/39 / Sprawa egzaminów dojrzałości / Pan Alojzy Wojtowicz Dyrektor / Prywatnego Męskiego [Liceum] Handlowego / Zgromadzenia Kupców m. [st. Warszawy] / w miejscu / ul. Prosta 14 / Na podstawie § 4 regulaminu egzaminu dojrza- / łości w liceach zawodowych, załączonego do zarządzenia / Pana Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego / z 27 lutego 1939 r. nr III PU –890/39 o regulaminie / egzaminu dojrzałości w liceach zawodowych (Dz.U.M.W.R. i / O.P. nr 2 poz. 36 ex 1939 r.) powołuję Pana na Przewodniczą- / cego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, która w bieżącym / roku szkolnym przeprowadzi egzamin dojrzałości w Prywat- / nym Męskim Liceum Handlowym Zgromadzenia Kupców m. st. War- / szawy w Warszawie według przepisów, podanych we wspom- / nianym wyżej regulaminie. / Równocześnie powołuję na członków tej [komisji] / dra Jerzego Meisnera – egzaminator z języka p[...], / p. Zygmunta Iwaszkiewicza – egzaminator z ksi[...] / p. dra Wincentego Humnickiego – egzaminator z [...] / p. Edmunda Kozika – egzaminator z języka niemi[eckiego] / z korespondencją, / p. Ludwika Tarangera – egzaminator z języka francuskiego I z / korespondencją. / p. Antoniego Kozierowskiego[1] – egzaminator z organizacji i / techniki handlu.
 
[s. 2] Ponadto w skład Komisji wchodzi zgodnie z wnios- / kiem Dyrekcji Liceum p. Adolf Sturm przedstawiciel życia / gospodarczego, zaproszony przeze mnie. / Egzaminy będą odbywały się w lokalu liceum w na- / stępujących terminach i według następującego porządku kolej- / nego: / 1) dnia 1 czerwca b.r .egzamin piśmienny z języka / polskiego, początek egzaminu o godzinie 8.30, / 2) dnia 5 czerwca b.r. egzamin piśmienny z księgo- / wości, początek egzaminu o godzinie 8.30, / 3) egzaminy ustne z organizacji i techniki handlu, / z towaroznawstwa, z języka obcego nowożytnego I / z korespondencją odbędą się w dniach 9, 10 i 12 / czerwca 1939 roku, początek egzaminów o godz. 8.00 / i 16.00. / Po tematy prac piśmiennych należy zgłosić się / osobiście dnia 30 maja r.b. do Kuratorium. / Kurator Okręgu Szkolnego / (W. Ambroziewicz) / [podpis czytelny]
 
3. Dowód wpłaty
 
Potwierdzenie dla wpłacającego – Alojzego Wojtowicza tytułem podatku kumulacyjnego
(10,3 x 11,5 cm, 2 s., akc. 4/7)
 
[s. 1] Sk[ar]bowy / [Po]twierdzenie dla wpłacającego / zł. 198 gr 07 / słownie złotych sto dziewięćdziesiąt osiem / gr 07 / (imię i nazwisko lub firma zobowiązanego do zapłaty) Alojzy Wojtowicz / (dokładny adres) Prosta 12 m. 8 / wpłacił tytułem (nazwa należności) podatku kumulacyjnego (okres) 1935 r. / na rzecz urzędu Skarbowego N 19 na konto czekowe w Pocztowej Kasie Oszczędności Nr. 38419 / Urzędu Skarbowego w Warszawie / [podpis nieczytelny]
 
 
XXXI. NN kpt. (AM 1045)[2]
 
Znaleziono – AM: 1 Rezept mit Apotheke: Szczesniewski A., Korasynestawie, tel. 47, verblosstes Foto mit Adresse: Warschau, Ing Mzak, Saska Kämpa, ul. Walecznych 46 (recepta z Apteki Szcześniewski A., Krasnystaw, tel. 47, wyblakła fotografia z adresem Warszawa, inż. Mzak (Mazak) , Saska kępa,, ul. Walecznych 46); WO 965, s. 13: opis jak obok; GK: 1943, nr 114:opis jak obok (nr 965)
 
1. Fotografie
 
Osiem sklejonych i rozwarstwionych fotografii (m. in. mężczyzna odpoczywająca na leżaku – fotelu?)
(8 fot. o wym. 6 x 5 i 4 x 3 cm, akc. 5/7)
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: 1045 / III
 
2. Kartka papieru
 
Papierowa karteczka z adresem
(5,3 x8 cm, 2 s., akc. 5/4)
 
[s. 1] P. Bagieńska / [...]wilna [?] / 19 m. 41
[s. 2] Saska Kępa / ul. Walecznych 46 m. [?] / inż. Mazak[3] / (p. Basia)
 
Zachowane oryginalne opakowanie (papier) z numerem: 01045 / II


[1] Antoni Kozierowski (1899-1940), ur. w Szepietówce na Wołyniu, syn Stefana i Jadwigi ze Szpalińskich, od 1919 w WP, w 1920 podchorąży 8 DAK, od 1923 w rezerwie, po ukończeniu Wyższej Szkoły Handlowej nauczyciel w Liceum Handlowym Zgromadzenia Kupców miasta stołecznego Warszawy, w 1933 zastępca dyrektora w Szkole Spółdzielców, w 1935 w Szkole Przemysłowo Graficznej, w 1939 więzień Kozielska, ekshumowany w Katyniu (AM 2811; WPH 1990, nr 3-4, s. 358; Tucholski, s. 143; Księga, s. 301).
[2] Dokumenty znalezione przy niezidentyfikowanym kapitanie ekshumowanym pod numerem 1045.
[3] Paweł Mazak (1904-1940), ur. w Tarnopolu, syn Jana i Jadwigi z Kummerów, inż. chemik, pracował w przemyśle rafineryjnym, wg AP z CAW mieszkał w Trzebionce pod Chrzanowem, natomiast jego rodzice mieszkali w Warszawie na Saskiej Kępie (ul. Walecznych 46), ppor. rez. z przydziałem do 12 PP w Wadowicach, więzień Kozielska, zamordowany w Katyniu (AM 3756; CAW AP 5173; WPH 1990, nr 3-4, 1996, nr 4; Księga, s. 389; GK 1943, nr 114).
 • # #1
  # #1
 • # #2
  # #2
 • # #3
  # #3
 • # #4
  # #4
 • # #5
  # #5
 • # #6
  # #6
 • # #7
  # #7
 • # #8
  # #8
 • # #9
  # #9
Liczba wejść: 40749, od Data publikacji 08.04.2010
do góry