Nawigacja

Opis projektu i materiały dla nauczycieli

Do udziału w projekcie zapraszamy uczniów 2. klas gimnazjum oraz  1. i 2. klas szkół ponadgimnazjalnych wraz z ich nauczycielami (języka polskiego, historii, WoS-u) lub wychowawcami.

Uczniowie zdobywają wiedzę na temat najważniejszych wydarzeń podczas II wojny światowej, poznają losy byłych więźniarek obozów koncentracyjnych i łagrów, uczą się technik dokumentowania relacji świadków historii w formie notacji historycznej, a następnie sztuki ich prezentowania. Przy okazji rozwijają wiele ważnych umiejętności.

Kolejnymi etapami projektu są:

 • lekcje przeprowadzone przez nauczyciela w wybranej klasie według opracowanych
  w BEN IPN scenariuszy;
 • wizyta w miejscu pamięci i jej udokumentowanie;
 • zredagowanie przez uczniów listu adresowanego do nieznanego świadka  historii lub napisanie eseju nt. Dlaczego pomimo upływu lat, wciąż mówi się o zbrodniach totalitaryzmu XX wieku?;
 • warsztaty dla zespołów uczniowskich i ich nauczycieli – opiekunów
  pt. Jak przygotować się do spotkania ze świadkiem historii i utrwalić to spotkanie w postaci notacji;
 • trzy seminaria, podczas których młodzież spotyka się ze świadkami historii - byłymi więźniarkami obozów i łagrów, historykami, działaczami organizacji pozarządowych, reżyserami filmów dokumentalnych, psychologiem i dziennikarzami;
 • indywidualne spotkania zespołów uczniowskich ze świadkami historii – i przeprowadzenie notacji historycznej;
 • publiczna prezentacja materiałów wypracowanych przez uczniów (na forum szkoły oraz ogólnopolska w Warszawie);
 • publikacja przedstawiająca przebieg realizacji projektu oraz wypracowane przez uczniów najciekawsze materiały;
 • wyjazd wybranych zespołów na uroczystość obchodów rocznicy wyzwolenia obozu  do Niemiec (kwiecień).

Projekt realizowany jest przy współpracy z Urzędem ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie, Muzeum Martyrologii Pod Zegarem w Lublinie, Muzeum w Tykocinie oraz Polskim Związkiem Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych, Stowarzyszeniem Więźniów-Byłych dzieci Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych, Związkiem Sybiraków i warszawskim Kołem Ravensbrüczanek .

Koordynator Anna Klimowicz: anna.klimowicz@ipn.gov.pl;

Cele ogólne:

 • dostarczenie uczniom wiedzy na temat dwóch typów władzy totalitarnej – zbudowanej w Niemczech - opartej na nacjonalizmie i rasizmie oraz powstałej w ZSRR - odwołującej się do komunizmu i pojęcia klasy;
 • zgromadzenie materiału notacyjnego, stanowiącego punkt wyjścia do refleksji na temat konsekwencji społecznych i psychologicznych ustroju totalitarnego.

Cele szczegółowe/operacyjne:

Uczniowie i nauczyciele realizujący projekt:

 • poszerzą wiedzę na temat sytuacji w świecie, Europie i Polsce na początku XX wieku, a w szczególności będą potrafili wyjaśnić genezę i konsekwencje dwóch totalitaryzmów;
 • zdobędą wiedzę na temat deportacji ludności polskiej do nazistowskich obozów i miejsc pracy przymusowej oraz deportacji z Kresów Wschodnich w głąb ZSRR – będą potrafili wymienić okoliczności, w jakich dochodziło do wywózki i miejsca wysiedleń
 • zdobędą wiedzę na temat indywidualnych losów byłych więźniów obozów koncentracyjnych i deportacji w czasie II wojny światowej;
 • będą znali warunki życia w łagrach i obozach koncentracyjnych;
 • dowiedzą się, w jaki sposób przygotowywać się do spotkania ze świadkiem historii, formułować pytania i przeprowadzać rozmowę ze świadkiem historii;
 • nauczą się wykorzystywać świadectwa autobiograficzne świadków, które pozwolą im zejść z abstrakcyjnego poziomu podręcznikowych danych statystycznych do poziomu losów konkretnej jednostki;
 • nauczą się dokumentowania relacji świadków historii w formie notacji historycznej;
 • rozwiną  krytyczne podejście do źródeł historycznych;
 • rozwiną poczucie empatii i szacunku w stosunku do osób starszych, doświadczonych przez piekło obozów koncentracyjnych i łagrów;
 • rozwiną umiejętności interpersonalne, w tym umiejętność pracy w zespole;
 • uświadomią sobie, jakie wartości i postawy  pozwoliły przetrwać jednostkom w ekstremalnych warunkach;
 • uświadomią sobie, jaką tragedią dla ludzkości były totalitaryzmy XX wieku;
 • sformułują własne refleksje na temat represyjności systemu totalitarnego;
 • docenią historię mówioną jako ważne źródło informacji historycznej.

Rezultaty pracy, jakie należy przesłać w czasie realizacji projektu w formie elektronicznej na adres: anna.klimowicz@ipn.gov.pl:

 • dokumentacja zdjęciowa z odwiedzin miejsca pamięci oraz wypełnione karty zadaniowe (w formie  elektronicznej);
 • eseje uczniów (w formie elektronicznej; 2-3 tys. znaków bez spacji) lub 5 slajdów wystawy;    
 • historycznej do wydruku w formacie A1;
 • notacje (nagrane na płycie DVD wywiady – czas nagrania do 1,5 godz.);
 • zwiastuny notacji (wybrane najciekawsze pięciominutowe fragmenty z notacji w celu pokazania ich;
 • na prezentacji końcowej nagrane na DVD).
 • Uwagi dodatkowe:

 • Uczniowie chętni do udziału w projekcie dobierają się sami w trzy lub czteroosobowe zespoły.
 • Jeden nauczyciel może zgłosić nie więcej niż pięć zespołów uczniów z jednej szkoły.
 • Każdy zespół powinien dysponować kamerą, która będzie potrzebna podczas warsztatów oraz nagrywania wywiadu ze świadkiem historii.
 • Nauczyciele i uczniowie (samodzielnie lub przy pomocy koordynatorów z IPN) odnajdują świadków historii - osoby, które przebywały w obozie lub były deportowane podczas II wojny światowej; kontaktują się z nimi i umawiają indywidualnie.
 • Projekt ma pokazać, w jaki sposób ludzie odbierają i doświadczają świata, jakimi wartościami się kierują, w jaki sposób wojna wpłynęła na ich losy.
 • W wyjeździe do Niemiec weźmie udział zespół uczniów wraz z ich opiekunem - nauczycielem, który prześle do koordynatora wymagane rezultaty swojej pracy i podczas prezentacji ogólnopolskiej zostanie najwyżej oceniony przez komisję oraz inne zespoły.
 • Proponowana literatura:

 • Arendt Hannah, Korzenie totalitaryzmu, t. 1-2, Warszawa 1989
 • red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz , red. Hanna Kowalska-Stus , red. Bogdan Szlachta , red. Małgorzata Kiwior-Filo Totalitaryzmy XX wieku. Idee – instytucje – interpretacje, Wydawnictwo UJ, Kraków 2011
 • Albin Głowacki, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941, Łódź 1997.
 • Gustaw-Herling Grudziński, Inny świat, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006
 • Józef Czapski, Na nieludzkiej ziemi, Znak, Kraków 2011
 • Aleksander Sołżenicyn, Jeden dzień Iwana Denisowicza, Iskry, Warszawa1989
 • Beata Oberetyńska, W domu niewoli, Czytelnik,Warszawa 2005
 • Wiesław Adamczyk, Kiedy Bóg odwrócił wzrok, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o., Poznań 2010
 • Orlando Figes, Poślij chociaż słowo. Opowieść o miłosci i przetrwaniu w Gułagu, Wyd. Magnum, Warszawa, 2012
 • red. Janusz Wróbel i Joanna Żelazko, Polskie dzieci na tułaczych szlakach, IPN, Warszawa 2008
 • Zofia Krzyżanowska, Czarna Flaga, PIW,1960
 • Urszula Wińska, Więzi. Losy więźniarek z Ravensbruck, Marpress 1992
 • Wanda Kiedrzyńska, Kobieta w obozie koncentracyjnym, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 1972,
 • Lanckorońska Karolina, Wspomnienia wojenne, Kraków 2010.
 • Półtawska Wanda, I boję się snów, Częstochowa 2009
 • Anne Appelbaum, Gułag, Świat Książki, Warszawa, 2005
 • Filmy, które warto obejrzeć:

 • Eksperyment, reż. Olivie Hirschbiegel, prod. Niemcy, 2003
 • Syberiada, reż. Janusz Zaorski, 2013 r., prod. Polska
 • Wichry Kołymy, reż. Marleen Gorris, 2009 r., prod. Belgia,Francja,Niemcy, Polska
 • Jeniec. Tak daleko jak nogi poniosą., reż. Hardy Martins,  2001 r., prod. Niemcy;
 • Półmgła , reż. Artyom Antonov, 2005 r., prod. Rosja, Niemcy;
 • Gułag, reż. Roger Young, 1985 r., prod. USA;
 • Portrecista, film dokumentalny, reż.  Ireneusz Dobrowolski, 2006 r., prod. Polska
 • Pasażerka, reż. Andrzej Munk,Witold Lesiewicz, 1963, prod. Polska
 • Ostateczne rozwiązanie, reż. Frank Pierson, 2001 r. , prod. Wlk. Brytania
 • Kornblumenblau, reż. Leszek Wosiewicz, 1989 r., prod. Polska
 • Amen, reż. Costa Gavras, 2002, prod. Finlandia, Francja, Niemcy, USA, Rumunia
 • Szara strefa, reż. Tim Blake Nelson, 2001, prod. USA
 • Życie za życie. Maksymilian Kolbe, reż.Krzysztof Zanussi, 1991 r., prod. Polska
Liczba wejść: 5013, od Data publikacji 06.09.2017
do góry