Nawigacja

Szkoła Historii Najnowszej

VIII LETNIA SZKOŁA HISTORII NAJNOWSZEJ – 8-13 września 2014 r.

Instytut Pamięci Narodowej organizuje w tym roku już po raz ósmy Letnią Szkołę Historii Najnowszej.

Przeznaczona jest ona dla doktorantów, a w wyjątkowych wypadkach także studentów starszych lat, podejmujących w swoich badaniach problematykę związaną z najnowszymi dziejami Polski.

W programach szkoły lat ubiegłych znalazły się wykłady wybitnych znawców historii najnowszej (m.in. prof. prof. Antoniego Dudka, Jerzego Eislera, Andrzeja Friszke, Pawła Machcewicza, Grzegorza Motyki, Andrzeja Paczkowskiego, Rafała Stobieckiego, Dariusza Stoli, Bożeny Szaynok i Rafała Wnuka), dyskusje, zajęcia seminaryjne oraz warsztaty (m.in. związane z wykorzystaniem w pracy badawczej akt aparatu bezpieczeństwa, dotyczące fotografii jako źródła historycznego, wykorzystania źródeł „historii mówionej”, sztuki prezentacji jak również szkolące umiejętność pisania tekstu popularno-naukowego). Program tegorocznej szkoły będzie miał podobny charakter.

Szkoła odbędzie się w dniach 8–13 września 2014 r. w ośrodku konferencyjnym w pobliżu Warszawy. Instytut Pamięci Narodowej pokryje osobom zakwalifikowanym do udziału koszty dojazdu oraz pobytu (posiłki, noclegi). Każdy z uczestników szkoły zobowiązany będzie do przygotowania i zaprezentowania ok. 20-minutowego referatu opartego o wyniki własnych badań. Podobnie jak w latach ubiegłych referaty zaprezentowane podczas zajęć zostaną opublikowane w formie książkowej.

Osoby zainteresowane udziałem w szkole prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego. Formularz wraz załącznikami należy nadesłać w nieprzekraczalnym terminie 16 VI 2014 r. na adres:
Marta Mazurkiewicz
Biuro Edukacji Publicznej
Instytut Pamięci Narodowej
ul. Wołoska 7
02-675 Warszawa

Do formularza należy załączyć:

1. Opis dotychczasowych osiągnięć naukowych (do 1500 znaków),

2. Opis planowanych i/lub aktualnie prowadzonych badań (do 2500 znaków),

3. Opinię samodzielnego pracownika naukowego (promotora).

Wszystkie osoby zgłaszające chęć udziału w Szkole zostaną powiadomione o zakwalifikowaniu, bądź nie do udziału w zajęciach do końca czerwca 2014 r. Osoby uczestniczące w zajęciach szkoły w latach ubiegłych mogą ponownie zgłaszać chęć uczestnictwa.

Dodatkowych informacji udziela:
Marta Mazurkiewicz, marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl
 

 

 

Pliki do pobrania

Liczba wejść: 42698, od Data publikacji 11.03.2014
do góry