Kalendarium historyczne

IPN TV KONFERENCJE

IPNtv Konferencje - Aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–1956 - Szczecin, 15-16 października 2019

Zapraszamy do wysłuchania referatów uczestników pierwszej konferencji naukowej poświęconej zagadnieniom związanym z działalnością komunistycznego aparatu bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956.

Naszą intencją jest zaprezentowanie możliwie najszerszego spektrum działań Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, a także innych instytucji zaliczanych do organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego. Szukamy odpowiedzi na pytania o kontekst ich działalności związany z historycznymi uwarunkowaniami Pomorza Zachodniego, w tym o odmienne od centralnych i wschodnich województw Polski społeczne realia regionu. Czy specyfika tych terenów znalazła odzwierciedlenie w kierunkach działań aparatu bezpieczeństwa? Kto budował jego struktury? Jaki obraz mieszkańców Pomorza Zachodniego przebija z materiałów bezpieki? To tylko kilka z pytań, które nurtowały uczestników konferencji.

 • Otwarcie konferencji
 • prof. dr hab. Adam Makowski (Uniwersytet Szczeciński), Aparat Bezpieczeństwa w procesach polonizacji Pomorza Zachodniego po 1945 roku
 • dr Tomasz Błaszak (AIPN Szczecin), Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i Wojewódzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie w latach 1945-1956. Organizacja, struktura i kadry
 • dr Marcin Kasprzycki (OBBH IPN Kraków), Formy pracy operacyjnej UB w latach 1944/1945-1955
 • dyskusja.
 • Magdalena Dźwigał (AIPN Warszawa), Grupa Operacyjna „Pomorze Zachodnie” (1945 r.) – organizacja, kadra, działalność
 • dr Katarzyna Rembacka (OBBH IPN Szczecin), "...winnych oddam pod sąd polowy". Relacje pomiędzy polską administracją cywilną a aparatem bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w 1945 r.
 • Maciej Frycz (OBEN IPN Szczecin), W służbie systemu komunistycznego. Zarys działalności 12 Pułku KBW Ziemi Szczecińskiej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956
 • dyskusja.
 • dr Sebastian Kaniewski (OBEN IPN Szczecin), Zakres przedmiotowy orzecznictwa w Delegaturze Komisji Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym w Szczecinie oraz Koszalinie
 • Paweł Sztama (BBH IPN Warszawa), Jerzy Kilanowicz – brat Grzegorza Korczyńskiego i pierwszy szef Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Szczecinie. Zarys portretu
 • dr Justyna Dudek (OBBH IPN Lublin), Jan Gorliński – przykład kariery w aparacie represji 
 • dr Witold Bagieński (AIPN Warszawa), Działalność wywiadu wojskowego bliskiego zasięgu na przykładzie szczecińskiego Punktu Operacyjnego nr 2 Oddziału II Sztabu Generalnego w latach 1946-1950
 • dyskusja
 • dr hab. Daniel Koteluk (Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Czerwieńsku), Krzysztof Mazur (Punkt Zamiejscowy IPN w Zielonej Górze), Kazimierz Małkiewicz współtwórca władzy komunistycznej na Pomorzu Zachodnim, ze szczególnym uwzględnieniem okresu od 1947 do 1956 r.
 • Łukasz Szkwarek (Miastko), Od granatowego policjanta do oficera UB – kariera Karola Mrozińskiego jako przykład szabrownictwa wśród funkcjonariuszy PUBP na Pomorzu Zachodnim
 • dr hab. Jakub Isański (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim w świetle relacji osadników na Ziemiach Zachodnich
 • Ryszard Sodel (AIPN Warszawa) Perlustracja korespondencji mieszkańców województwa szczecińskiego prowadzona przez jednostki PUBP i WUBP w latach 1945-1956
 • dyskusja
 • dr Przemysław Benken (OBBH IPN Szczecin), "Robota jest do niczego, nic nie jest wykonane". Niedomagania aparatu bezpieczeństwa województwa szczecińskiego i ich wpływ na realizację polityki państwa na wsi na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych
 • dr Adam Czarnecki (Słupsk), Aparat Bezpieczeństwa wobec kolektywizacji wsi na Pomorzu Środkowym w latach 1948-1956
 • Andrzej Bierca, (Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie), Działania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Stargardzie w osłonie kontrwywiadowczej  garnizonu armii radzieckiej w Kluczewie (1945 – 1956)
 • dr Daniel Czerwiński (OBBH IPN Gdańsk), Morze Bałtyckie jako obiekt zainteresowania. Podobieństwa i różnice w działaniach operacyjnych Urzędów Bezpieczeństwa z polskiego wybrzeża wobec spraw morskich.
 • Dominik Radecki (Miastko), Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w zwalczaniu przestępczości granicznej w latach 1945 -1956
 • dr Zbigniew Stanuch (OBBH IPN Szczecin), Aparat bezpieczeństwa na Pomorzu Zachodnim wobec Kościoła katolickiego w latach 1945-1956
 • Grzegorz Jończyk (Słupsk), Walka z religiantami i klerykałami w szeregach PZPR województwa koszalińskiego w latach 1950-1960 – w oparciu o analizę teczek akt osobowych ukaranych towarzyszy
 • dyskusja.
 • dr Magdalena Semczyszyn (OBBH IPN Szczecin), Urząd Bezpieczeństwa w walce z konspiracją antykomunistyczną na Pomorzu Zachodnim 1945-1956 – propaganda i rzeczywistość
 • Jerzy Romaniuk (Dolne Miasto-Wałcz), Organa bezpieczeństwa wobec środowisk narodowych w powiecie wałeckim w latach 1949 – 1954
 • Jakub Sieradzki (Biblioteka Publiczna w Gryfinie), Szczecińskie reperkusje aresztowania Witolda Pileckiego
 • dr Michał Siedziako (OBBH IPN Szczecin), Sprawa nadużyć funkcjonariuszy z PUBP w Kamieniu Pomorskim jako jeden z katalizatorów zmian w lokalnym aparacie bezpieczeństwa
 • dyskusja i zamknięcie obrad.
Liczba wejść: 77, od Data publikacji 17.10.2019