Kalendarium

1 lipca 1945 roku po powstaniu Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej i wycofaniu przez Zachód poparcia dla Rządu RP na Uchodźstwie rozwiązały się Delegatura Rządu RP na Kraj i Rada Jedności Narodowej.

  • Nominacja Stanisława Mikołajczyka na ministra w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej, 28 czerwca 1945 r.
    Nominacja Stanisława Mikołajczyka na ministra w Tymczasowym Rządzie Jedności Narodowej, 28 czerwca 1945 r.
  • Pismo "Solidarność Walcząca"
    Pismo "Solidarność Walcząca"

Polskie Państwo Podziemne zakończyło swoją działalność.

Więcej informacji:

  

W. Grabowski, Polska Tajna Administracja Cywilna 1940–1945, Warszawa 2003
S. Korboński, W imieniu Rzeczypospolitej..., Warszawa 2009
Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, red. W. Materski, T. Szarota, Warszawa 2009
Administracja cywilna Polskiego Państwa Podziemnego i jej funkcja w okresie powstania warszawskiego, red. J. Czaputowicz, Warszawa 2011

 

 

1 lipca 1980 roku władze komunistyczne wprowadziły podwyżkę cen niektórych przetworów mięsnych, która przyczyniła się do wybuchu największej w historii PRL fali strajków. Protesty zakończyło podpisanie porozumień sierpniowych, których rezultatem było utworzenie NSZZ „Solidarność”.

Więcej informacji:

S. Krzyżanowska, W. Trębacz, Narodziny Solidarności. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 1980–1981. Materiały edukacyjne dla nauczyciela i ucznia – wszystkie poziomy kształcenia, Wrocław 2011

 

 

1 lipca 1982 roku z inicjatywy Kornela Morawieckiego we Wrocławiu powstało Porozumienie Solidarność Walcząca, które przekształciło się w tajną organizację opozycyjną. SW za cel postawiła sobie całkowite odsunięcie komunistów od władzy i wprowadzenie zasad solidaryzmu społecznego. Wkrótce struktury Solidarności Walczącej powstały w innych miastach Polski, m.in. w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Łodzi.

Więcej informacji:

 
 
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

1 lipca 1991 roku rozwiązano Układ Warszawski – sojusz polityczno-wojskowy bloku komunistycznego. Akt powołujący Układ o Przyjaźni, Współpracy i Pomocy Wzajemnej został podpisany w 1955 roku w Pałacu Namiestnikowskim w Warszawie. Jego powstanie było odpowiedzią na wejście RFN do NATO.

Więcej informacji:

 
 

Liczba wejść: 44324, od Data publikacji 26.06.2019